سورین با همکاری سایر دفاتر خود در کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، هنگ کنگ و امارات، با ایجاد ارتباط مستقیم با سازندگان، امکان تامین کالای با اصالت را فراهم نموده است.

درباره ما

ما در شرکت تامین پتروصنعت سورین  برآنیم با مشارکت در قسمت بازرگانی و ایجاد طرح های کوچک در صنعت انرژی، سهم کوچکی در توسعه و رونق کشورمان ایران برداریم. ما متعهد به اجرای قوانین و سیاست های زیست محیطی هستیم و در تمام فعالیت های خود، کرامت انسانی را محور تعاملات داخل و خارج سازمان می دانیم.

مجموعه تامین پتروصنعت سورین با اتکا به تجربیات مدیران خود در بخش‌های مختلف بازرگانی و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی به خلق ارزش و کسب و کار می پردازد.

خدمات ما

ﻣﺎﯾﻊﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ (LNG)

گاز طبیعی به علت اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي اﻧﺪك، داراي ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﯾﯽ بوده و نقش مهمی در تأمین انرژی آینده جهان ایفا خواهد نمود.

در ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﯿﺪانﻫﺎي ﮔﺎزي دوراﻓﺘﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﯾﻊﺳﺎزي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ(LNG )  این مشکل را حل نموده است.

با توجه به پیش بینیهای صورت گرفته درباره افزایش قابل توجه تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع شده، سرمایه گذاری بلند مدت بر روی این فناوری برای کشورهایی که دارای سهم قابل توجهی از گاز طبیعی در دنیا هستند، موضوعی ضروری است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، میزان ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژي را ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺼﺎرف ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺒﻮد بخشیده و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎز ﮐﺎﻫﺶ داده است.

از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊﺳﺎزي گاز در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼک ( Mini LNG ) ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮر و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷود.

شرکت پترو تامین سورین با عنایت به وجود منابع گازی وسیع در کشور، پروژه احداث یک واحد Mini LNG با ظرفیت کمتر از 500 تن در روز را در دستور کار قرار دارد.

سرویس تامین تجهیزات و قطعات

در دنیای پیچیده‌ی تجارت، واردات و صادرات کالا یکی از تخصصی ترین حوزه های تجارت بین الملل محسوب می شود.

شرکت تامین پتروصنعت سورین با هدف تامین قطعات،  تجهیزات و سیستم‌های صنعتی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، سازندگان قطعات صنعتی و … با رویکردی فنی و بازرگانی پا به عرصه رقابت نهاده و همواره در تلاش است تا کارآمدترین پیشنهادات فنی و تجاری خود را در اختیار مشتریان قرار دهد.

ملزومات صنعت پتروشیمی

تجهیزات مکانیکی

تجهیزات بازرسی و عملیات

تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات بهداشت حرفه ای (HSE)

تماس با ما

راه های ارتباطی...

آدرس: تهران، خیابان شیراز جنوبی، خیابان آقاعلیخانی، بخش اداری مجتمع تجاری ونک پارک، بال شرقی، طبقه دوم، واحد 5

تلفن: 40885520-(021)

ایمیل: info@spip.ir